Ne možemo pričati o obračunu transfernih cijena, ako ne znamo na šta se transferne cijene odnose. Zato hajde da odmah definišemo ovaj pojam.

​Transferne cijene su cijene po kojima se prodaju proizvodi i usluge između povezanih lica, kao i davanje međusobnih pozajmica i kredita.

Obzirom da se radi o prometu između povezanih lica, postoji mogućnost manipulisanja u cilju izbjegavanja plaćanja poreza.

Transferne cijene se često nazivaju i kontrolisanim transakcijama, zbog mogućnosti da se povezana lica dogovore oko korekcija i pomenutih manipulacija.

Ko su povezana pravna lica?

Zakonom se povezana pravna lica definišu kao odnosi povezanosti na osnovu:

  • Kapitala – vlasništva sa posjedovanjem preko 25% vlasništva;
  • Upravljačka funkcija – Pravna lica kod kojih ista fizička ili pravna lica učestvuju u upravljanju i kontroli ili kapitalu – rukovodeće funkcije (direktor, predsjednik upravnog odbora)
  • Rodbinski odnosi – kada je jedno pravno ili fizičko lice osnivač ili suosnivač više preduzeća koja međusobno rade. Znači kada vlasnici ili rukovodioci firmi posluju sa familijom

Zašto postoji obaveza provjere transfernih cijena – koji je cilj?

Sve države svijeta, pa i naša, štite svoj budžet i vode računa da ne dolazi do nekontrolisanog odliva kapitala. Nije rijetka pojava, da multinacionalne kompanije osnivaju kćerke firme ili ogranke u zemljama gde je poreska stopa niža nego u matičnoj državi, i na taj način prebacuju dobit iz jedne u drugu zemlju, da bi platili manji porez.

Provjera da li su transakcije koje su povezana lica radila po „kontrolisanim – transfernim cijenama“ ili po cijenama „van dohvata ruke“, ima za cilj provjeru ispravnosti obračunatog i plaćenog poreza.

Takođe, firme sve češće pruzimaju posao banaka i jedna drugoj pozajmljuju novac. Osoba koja radi studiju o transfernim cijenama ima zadatak da provjeri da li se radi o iscpljivanju firme koja je primila pozajmicu putem visokih kamatnih stopa ili su u pitanju tržišne kamatne stope.

Pod lupom su, takođe i firme koje daju svojim povezanim licima pozajmicu bez kamate, obzirom da država ne želi da se odrekne prihoda (poreza) na nenaplaćenu kamatu. Iz tog razloga davalac pozajmice bez kamate ima obavezu da iskaže kolika bi bila kamata da je naplaćena i na taj iznos u konačnici plati porez.

Transakcije koje su predmet analize

  • Promet proizvoda i usluga;
  • Promet osnovnih sredstava (oprema, poslovni objekti, zemljište), i nematerijalne imovine (zaštitni znak, ineteltualna svojina, licence, trgovačke marke…)
  • Finansiranje – međusobne pozajmice, bez obzira da li su date sa ili bez kamate;
  • Zajedničko učešće u istraživanje i razvoj

Ko ima obavezu izrade izvještaja o transfernim cijenama?

Svaka firma koja posluje sa povezanim pravnim licima u obavezi je da radi obračun transfernih cijena.

Kako tržišni faktori utiču na transferne cijene?

Jedna od značajnih karakteristika transfernih cijena je da su uglavnom nezavisne od uticaja tržišnih faktora. Kada povezana lica ulaze u transakcije među sobom, sva pravila po pitanju transakcija i finalnih cijena se definišu unutar povezanih pravnih lica. Samim tim, direktno se utiče na visinu prihoda prodavca, odnosno visinu rashoda kupca, a što u konačnici dovodi do kontrolisanja osnovica za oporezivanje oba pravna lica.

Rok za predaju studije o transfernim cijenama?

Poreski obveznik koji ima transakcije sa povezanim licima obavezan je da u vrijeme podnošenja poreske prijave poreza na dobit posjeduje dokumentaciju o transfernim cijenama, koja sadrži dovoljno podataka i analize na osnovu kojih se može potvrditi da su uslovi transakcija sa povezanim licima u skladu sa principom “van dohvata ruke”.

Poreski obveznik je dužan da dokumentaciju o transfernim cijenama dostavi Poreskoj upravi u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva Poreske uprave za njenom dostavom.

Traži ponudu za studiju transfernih cijena

Drago nam je što razmatrate saradnju sa nama.

Molimo Vas da popunite formular ispod. Na osnovu upisanih informacija, mi ćemo sastaviti preliminarnu ponudu i kontaktiraćemo vas u naredna 24h.

Poreski obveznik dužan je da dokumentaciju i analize o transfernim cijenama dostavi Poreskoj upravi u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva Poreske uprave.

Da bi na vreme izmirili svoju zakonsku obavezu, kontaktirajte nas već danas.

Hvala Vam na izdvojenom vremenu.

Biće nam zadovoljstvo da sarađujemo.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sa * su označena obavezna polja!